1501 - TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMI
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
KİMLER BAŞVURABİLİR
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
PROJE BÜTÇESİ, DESTEK ORANLARI VE SÜRESİ
• Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
• Projesi başarıyla tamamlanan proje sahibi kuruluş KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya ¨ 7.500 teşvik ödülü verilir.
• Destek oranı minimum %40, maksimum %60 olacak şekilde, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için hibe destek verilir.
DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
• Personel giderleri,
• Seyahat giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI
• Kavram geliştirme,
• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
• Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
• Prototip üretimi,
• Pilot tesisin kurulması,
• Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
• Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE DÖNEMLERİ
Proje başvuruları “Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)” uygulaması üzerinden çevrimiçi (online) olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden 7/24 kabul edilmektedir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS