Bu teklif çağrısının genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu teklif çağrısının özel amaçları:
• Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,
• Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,
• İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
• İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,
• Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,
• Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,
• Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

Bu teklif çağrısının temel hedef grupları:
• Kayıt dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları
• Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar
• Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma olasılığı bulunan kadınlar
• Evden çalışan kadınlar
• Kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler
• İşverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar
• İlgili tarafların personeli
• Sosyal ortaklar
• Kamu kurumları, meslek kuruluşları
• İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri

Lütfen aşağıdaki hususların Proje Rehberi 2.3’te sunulan Ön Teklif Değerlendirme Tablosundaki 1.4 maddeye ait puanlamada dikkate alınacak unsurlar olarak kabul edileceğini unutmayınız.

• İlgili sektörlerdeki özel şirketlerin tekliflere iştirakçi olarak katılımı,
• Kayıtlı istihdamın teşviki için yerel ortaklıkların geliştirilmesinin bu çağrının amaçlarından biri olması nedeniyle, tekliflerde yerel eş-başvuru sahibinin/sahiplerinin bulunması.

Başvuruda her bir proje faaliyeti için, aşağıda belirtilen İKG OP göstergeleriyle uyumlu, açıkça belirlenmiş performans göstergeleri bulunmalıdır. Başvurular aşağıdaki göstergelerden en az birinin veya daha fazlasının gerçekleşmesine katkıda bulunmalıdır. Bu göstergeler aşağıdakilerle sınırlı değildir ancak proje teklifleri aşağıda sayılan bu göstergelerden en az birine yer vermelidir:
Çıktı göstergeleri:
• SGK ile sosyal ortaklar arasında kurulan yerel ortaklık sayısı
• Eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan yerel düzeydeki ilgili tarafların sayısı
• Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı
• Sosyal ortaklardan, sivil toplum örgütlerinden vs. eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan personel sayısı
• Farkındalık artırma faaliyetlerinin ve materyallerin (yazılı görsel-işitsel medya, internet vs.) sayısı
• Yürütülen çalışma, anket, araştırma, hazırlanan teknik rapor vs. sayısı

Sonuç göstergeleri:
• Öncesinde kayıt dışı çalışıp veya işsiz olup kayıtlı çalışma başlayan kişi sayısı
• İl düzeyinde kayıtlı istihdam oranındaki artış

Yukarıdakilere ek olarak, başvuruların aşağıdaki İKG OP yatay konularından en az bir tanesini içermesi gerekmektedir:
- Cinsiyet eşitliği
- Sivil toplumun katılımı
- Sektörel odaklanma
- Engellileri de kapsayan dezavantajlı grupların sorunları
- İyi yönetişim
- Yenilikçilik

Bu teklif çağrısı kapsamında sunulan toplam tutar 10.400.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Coğrafi dağılıma göre fonların indikatif olarak dağılımı aşağıdaki gibidir:
Fonun toplam miktarı, İKG OP’de öngörülen mali tahsisata göre aşağıdaki öncelik bölgelerine dağıtılacaktır.
Öncelik Bölgesi 1, İKG OP’de belirtilen ve GSYİH’sı ülke ortalamasının % 75’ninin altında olan 12 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 43 il) kapsar.
Öncelik Bölgesi 1 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

Öncelik Bölgesi 2 diğer 14 NUTS-II bölgesini (aşağıda belirtilen 38 il) kapsar.
Öncelik Bölgesi 2 için ayrılmış fon miktarı indikatif olarak 5.200.000 Avrodur.

Bir ilde en fazla 3 proje uygulanabilir. Birden fazla ili kapsayan projelerde, ana uygulama yeri “merkez” olarak kabul edilecektir.

Bir bölge için öngörülen minimum oranın, alınan tekliflerin nitelik veya sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle kullanılamaması durumunda, Sözleşme Makamı kalan fonları diğer bölgeye aktarma hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarı:
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.
• Asgari tutar: 150.000 Avro
• Azami tutar: 300.000 Avro

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen her hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıda belirtilen asgari ve azami oranları arasında olmalıdır:
• Asgari oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 80’i
• Azami oran: Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 90’ı (ayrıca bölüm 2.1.5’e bakınız)

Kalan tutar (projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamından talep edilen tutar arasındaki fark gibi) Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir. 

Uygunluk Kriterleri:

Üç çeşit uygunluk kriteri bulunur:
(1) Taraflar

• Başvuru sahibi, yani başvuru formunu (2.1.1) sunan kurum/kuruluş;
• varsa, eş-başvuru sahibi/sahipleri (Aksi belirtilmedikçe başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri bundan böyle “başvuru sahipleri” olarak anılacaktır.) (2.1.1),
• ve, varsa, başvuru sahibine ve/veya eş-başvuru sahibine/sahiplerine bağlı kuruluş(lar). (2.1.2);
(2) Projeler:

• Hibe verilebilecek projeler (2.1.4);

(3) Maliyetler:

• Hibenin miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek maliyet türleri (2.1.5).

2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: (başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri)
Başvuru sahibi
(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• Tüzel kişiliğe sahip olmak ve
• Kâr amacı gütmemek ve
• Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar3 gibi kuruluş türlerinden olmak ve
• Bir Avrupa Birliği üyesi devlette veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın üyesi bir devlette kurulmuş olmak4 (Bu şart uluslararası kuruluşlara uygulanmaz) ve
• Projenin hazırlanması ve yönetiminden eş-başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş(lar) ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

Bölüm 2.1.1’ de belirtilenlere ek olarak aşağıdakiler de uygun başvuru sahibidir:

• Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri veya
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar) veya
• Üniversiteler veya
• Bölgesel Kalkınma Ajansları veya
• Organize sanayi bölgeleri (OSBler)
Sivil toplum örgütleri, tüzüklerinde istihdam ve/veya sosyal politika alanları ile doğrudan ilgili olduklarını göstermek zorundadır.
Siyasi partiler ve bağlı yapıları bu Teklif Çağrısına uygun başvuru sahibi değildir.
Bireysel ticari işletmeler ya da işletme grupları bu Teklif Çağrısında uygun başvuru sahibi veya eş-başvuru sahibi değildir. Ancak programın hedeflerine ulaşmada sahip oldukları önemli rol dikkate alındığında, başvurularda iştirakçi olarak yer almaları tavsiye edilmektedir.
Merkezi yönetimin il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında başvuru sahibi veya eş-başvuru sahibi olarak yer alamaz.
SGK il müdürlükleri haricindeki il/bölge müdürlükleri bu teklif çağrısı kapsamında sadece iştirakçi olarak yer alabilirler.
(2) Potansiyel başvuru sahipleri, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi’nin (PRAG) 2.3.3 bölümünde listelenen durumlardan herhangi birine giriyorsa, Teklif Çağrısına katılamaz veya hibeden yararlanamazlar (aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm);
Başvuru sahibi, Hibe Başvuru Formunun A Kısmı 3. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”) kendi kurumunun, eş-başvuru sahibinin/sahiplerinin ve bağlı kuruluşun/kuruluşların yukarıda bahsedilen durumlardan herhangi birine girmediklerini beyan etmek zorundadır.
Başvuru sahibi aşağıda belirtilen şartlara uygun eş-başvuru sahibi/sahipleri ile birlikte başvuruda bulunmalıdır.

Hibe almaya hak kazanan başvuru sahibi ek E3h1 (Özel koşullar) de Koordinatör olarak tanımlanan Faydalanıcı olacaktır. Koordinatör Sözleşme Makamı’nın ana muhatabıdır. Bu kurum diğer eş-faydalanıcıları (varsa) temsil eder, onların adına hareket eder ve projenin tasarımını ve uygulanmasını koordine eder.

Eş-başvuru sahibi /sahipleri
Başvurularda eş-başvuru sahibi sayısı en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) olmalıdır.
Eş-başvuru sahibi/sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılır ve bunların giderleri de başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.
Eş-başvuru sahibi/sahipleri, başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır.
Eş-başvuru sahibi/sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun B Kısmı 4.Bölümünde yer alan Yetkilendirme’yi imzalamak zorundadır.

Hibe almaya hak kazanması halinde, eş-başvuru sahibi/sahipleri projenin faydalanıcısı (Koordinatörle birlikte) haline gelecektir. 

Tanım:
Bir proje birbiriyle ilişkili bir dizi faaliyetten oluşur.
Süre:
Bir projenin planlanan süresi 12 aydır.
Sektörler veya konular:
Bu teklif çağrısı, odağında özellikle kayıtlı istihdamın teşviki ve kayıt dışı istihdamın azaltılması olmak üzere Türkiye'de istihdam alanı ile ilgilidir.
Kayıtlı istihdamın teşviki ile ilgili olmak şartıyla her sektör/konu bu teklif çağrısı kapsamında uygun olabilir. Her başvuru sahibi başvurusunda resmi istatistikler ve/veya raporlara atıfta bulunarak projelerinin yerel ve bölgesel düzeydeki ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olduğunu göstermelidir.
Yer:
Projeler Türkiye’nin daha önce Bölüm 1.3’de belirtilen bölgelerden birinde veya daha fazlasında gerçekleşmelidir. Projenin ana uygulama yeri, proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ildir. Proje faaliyetleri birden fazla ilde gerçekleştiriliyorsa projenin ana uygulama yeri, faaliyetlerin çoğunluğunun gerçekleştirildiği ildir.
Fonlar öncelikli bölgelerde eşit olarak dağıtılacaktır. Hibe programının her iki öncelikli bölgesinde yürütülecek faaliyetleri olan projeler için, proje faaliyetlerinin çoğunluğunun gerçekleşeceği ana uygulama yeri dikkate alınarak öncelikli bölge belirlenmelidir. Bu nedenle, başvuru sahipleri yukarıdaki hususu göz önünde bulundurarak ana uygulama yerini başvuru formunda belirtmek zorundadır.
Uygulama sürecinde projelerin izlemesinin, proje faaliyetlerinin çoğunluğunun gerçekleştirileceği il olan ana uygulama yerinde yapılacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, hibe faydalanıcısı faturalar, ücret bordroları vb. destekleyici belgelerle birlikte projenin ilgili tüm belgelerini bu ilde kurulacak proje ofisinde temin etmek zorundadır.
Proje bütçesinden ve büyüklüğünden bağımsız olarak, proje yönetim işleri için her projenin tam zamanlı bir proje koordinatörü ve proje asistanı ile muhasebeci görevlendirmesi tavsiye edilmektedir. İlaveten, projede ek bir bölge ofisi kurulacaksa, burada görev alacak tam zamanlı bir yerel personelin görevlendirilmesi önerilmektedir.
Ayrıca, uygulama sürecinde hibe faydalanıcısı projenin ana uygulama yeri olan ilde bir proje ofisinin mevcut olacağını ve yeterli personel ve proje koordinatörü ile faaliyet göstereceğini temin etmelidir. Proje koordinatörü proje süresince ana uygulama ilinde ikamet etmelidir.
Proje/Faaliyet Türleri:
Projeler/faaliyetler Hibe Rehberi Bölüm 1.2 'de belirtilen Teklif Çağrısının öncelikleri ile ilgili olmalıdır. Aşağıda listelenen farklı faaliyet türleri tek bir proje teklifinde bir araya getirilebilir. Faaliyetlerin aşağıdaki liste ile sınırlı olmadığı ve başvuru sahiplerine bu teklif çağrısı altında desteklenebilecek faaliyet türleri için rehber olarak sunulduğu unutulmamalıdır.
• Yerel düzeyde ilgili kurumlar/kuruluşlar ve sosyal diyalog için kapasite geliştirme faaliyetleri,
• Kayıt dışı çalışanlar, kayıtlı çalışıp çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler, kayıt dışı çalışma riski altındaki çalışanlar, işverenler, kendi hesabına çalışanlar, kanaat önderleri için kapasite geliştirme faaliyetleri,
• Yerel, bölgesel, sektörel ve kamusal düzeyde farkındalık artırma faaliyetleri.
Projeler bütüncül yaklaşımla düzenlenmelidir. Başka bir ifadeyle, projeler faaliyetlerin kayıtlı istihdamın arttırılması nihai hedefine ulaşmada tamamlayıcı olması amacıyla sistematik olmalıdır.
Aşağıdaki faaliyet türlerini içeren projeler uygun değildir:
• Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara ve kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler;
• Sadece veya büyük ölçüde, çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler;
• Devlet bütçesinden, başka Topluluk programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmiş ya da edilmekte olan faaliyetler;
• Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, başvuranın hâlihazırda destek aldığı (örn. devlet bütçesi) herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması, kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır;
• Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler;
• Ticari faaliyetler; (kar amacı güden faaliyetler)
• Bağışlar vs.;
• Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler;
• Sadece araştırma faaliyetleri, strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projeler;
• Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni)) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak);
• Alt yapı projeleri veya esas olarak ekipman satın alımına yönelen projeler.

Faaliyet türleri:
Bazı gösterge/örnek faaliyetler aşağıda verilmiştir. Bu listenin amacı, desteklenebilecek faaliyet türlerine ilişkin yol göstermek olup, tüm faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS