PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ 

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, 

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, 

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, 

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 

Program Süresi 3 Yıl 

Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay) 

Destek Üst Limiti 150.000 TL 

Proje Destek Oranı 

1. ve 2. Bölgelerde %50 

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ 

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. 

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez. 

Söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 Milyon TL’lik bir destek sağlanması öngörülmektedir. Proje Teklif 

Çağrıları kapsamında proje başvuruları 30 Kasım 2015 (saat 23.59) tarihinde sona erecektir. 

Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2015

Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2015 

GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS