GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.

Program Bütçesi:3.000.000 TL

Kar Amacı Güden Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 - Azami: 450.000,00TL

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 2.000.000 TL

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Gütmeyen

• Üretici Birlikleri (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

• Üretim Kooperatifleri

• Kamu Kurumları

• Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri)

• Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler

• Üniversiteler (Sadece Rektörlük)

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)

• Tarım Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyon)

• Organize Çalışma Alanları (OSB, KSS, İŞGEM, Teknokent, vb.)

Kar Amacı Güden

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

• Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)

• Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

 

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarınprojelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 15 Temmuz 2016, Saat: 18.00
GİRİŞ HAKKINDA HİBE NEDİR DUYURULAR İLETİŞİM ODS